Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Lukostřelecký anglicko-český slovníček a glosář

zdroj: The Traditional Bowyer's Bible Vol. 4, sepsal Tim Baker

Slovníček anglických lukostřeleckých výrazů a jejich vysvětlení v češtině. Anglické heslo je uvedeno tučně, za ním následuje český ekvivalent, pokud se vůbec používá a známe ho. Poté následuje překlad originálního textu, případně doplněný o některé poznámky (v závorkách). Pokud text obsahuje odkazy na jiná hesla, jsou tyto uvedeny kurzívou.

Americký autor se věnuje výhradně tradiční lukařině, tudíž zde nejsou termíny týkajícící se výhradně moderních Hi-Tech luků. Přidali jsme některá důležitá hesla často se vyskytující v lukařské literatuře.

Překlad T. Mazgaj (díky!)

Anchor, Anchor Point: kotvící bod; většinou na bradě nebo čelisti, kterého se dotýká končík šípu, nebo zadní ruka při každém plném nátahu, pomáhá dosáhnout konstantního nátahu a míření.
Angle of Violation: když jsou záda dřevěného luku mimo původní osu dřevních vláken. Jde o úhel, ve kterém dřevní vlákna směřují k zádům luku. Čím je větší, tím menší pevnost mají záda luku v tahu a tím větší je riziko prasknutí luku (případ, kdy záda luku nejdou přesně podle letokruhu, nebo je tento letokruh v rovině zad luku někde přerušen).

Archer's Paradox: lukostřelecký paradox; ohýbání šípu kolem okraje lučiště při výstřelu. Tendence šípu zůstat v původním směru i přesto, že je vychýlen šířkou Gripu (viz též Spine).

Armguard: chránič z tuhé kůže, nebo jiného materiálu, připevněný na vnitřní stranu předloktí přední ruky která drží luk. Pro ochranu před poraněním tětivou na konci výstřelu.

Arrowhead: samostatně vyrobený hrot či špička šípu, připevněný na přední konec dříku šípu. Zajišťuje správnou rovnováhu za letu šípu a chrání dřík před nárazem. Design hrotu slouží k zlepšení či zpomalení penetrace cílu šípem.

Arrow Length: délka šípu; měřená nejčastěji od nejhlubšího místa zářezu v končíku šípu k bázi Arrowhead, méně často až ke konci hrotu šípu či k jakémukoliv nejzazšímu přednímu konci šípu.

Arrow Nock: končík šípu; zářez či žlábek sloužící k nasazení šípu na tětivu (Selfnock je vytvořen přímo na materiálu dříku šípu).
Arrow Plate: záplata z tvrdého trvanlivého materiálu připevněná na bok luku k zabránění odírání průchodem šípu.

Arrow Rest: zakládka šípu; nevelký výstupek na straně luku nad Gripem jako podpěrka pro přesné vedení šípu (na tradičních lucích často není vytvořen).

Arrow Weight: váha kompletního šípu; většinou udávaná v grainech

Back: záda luku; plocha luku směřující k terči.

Backing: materiál aplikovaný na záda luku, většinou z důvodu prevence prasknutí na tahové straně luku, popř. i ke zvýšení výkonu luku. Může být ze dřeva, šlach, surové kůže, hedvábí, vláken rostlinného původu a mnoha dalších.

Bare shaft testing: zkusmé střílení neopeřených šípů za účelem správného nastavení Nocking point, Arrow rest, atd. Pro přesnější let šípu.

Barreled Arrow: šíp, který je nejtlustší uprostřed, zužuje se pak na obě strany.
Belly: břicho luku; plocha luku směřující k lukostřelci.
Billets: dvě kratší dřeva určená ke spojení uprostřed v úrovni madla, tak aby vytvořila Stave plné délky. Umožňují vyrobit luk z jinak nepoužitelného, či příliš krátkého dřeva. Obvykle z těsně sousedících části dřevní hmoty stromu k zajištění stejných vlastností.

Blunt: plochý, tupý přední konec šípu z gumy, dřeva nebo jiného materiálu určený k lovu malých zvířat na krátkou vzdálenost. Zabraňuje perforaci kůže. Nemá tendenci se zahrabat, tudíž vhodný pro Roving.
Bobtailed Arrow: šíp, který je nejtlustší vpředu, zužuje se dozadu.

Bodkin: Arrowhead většinou ve tvaru čtyřhranného bodce, určená k válečnému použití, zejm. k penetraci skrze brnění protivníka.
Bowyer: zkušený výrobce luků, lukař.
Brace: (sloveso „to brace a bow") = nasadit tětivu na luk do pracovní polohy před vlastním nátahem (to brace a bow = to string a bow / to unbrace = to unstring a bow).
Brace Height: na luku s nasazenou tětivou znamená vzdálenost tětivy od břicha luku, ale občas měřená též od zad luku, břicha Gripu, nebo od předpokládané neutrální roviny, viz též Fistmele.

Breasted Arrow: když posledních několik palců délky šípu od končíku je zúženo, pro rychlejší let a menší opotřebení opeření šípu.
Broadhead: plochá široká Arrowhead s úzkými ostrými čepelemi určená zejména k lovu větších zvířat.
Cant: lukostřelcem provedené naklonění luku z vertikály k usnadnění založení šípu a ke zlepšení rozhledu.
Cast: většinou znamená dostřel šípu, ale přesněji jde o rychlost jakou šíp opouští luk.

Checks: praskliny podél dřevních vláken, většinou kvůli příliš rychlého sušení.
Chrysals: jednotlivé, nebo mnohočetné cik-cak trhliny jdoucí napříč břichem luku; zborcení dřevní struktury v kompresi způsobené nesprávným Tillerem, či nesprávným designem luku, důsledek selhání dřeva v kompresi. Viz též Fret.
Cock Feather: rozdílně zbarvená letka na šípu s třemi letkami. Signalizuje správné založení šípu na tětivu, tak aby žádná z letek neběžela přímo kolmo proti luku.

Composite bow: kompozitní luk; jeho ramena jsou vyrobena ze dvou či více rozdílných materiálů.

Compression: tlaková síla vznikající při nátahu na straně břicha luku.

Contact Recurve: výraznější Recurve, kdy část konců tětivy v klidovém stavu leží na ohnutých koncích ramen luku.
Creep: jako chyba lukostřelce znamená jakýkoliv předčasný dopředný pohyb šípu v plném nátahu, před jeho finálním uvolněním.
Deflex: žádoucí ohyb částí luku bez nasazené tětivy směrem k lukostřelci. Opak Reflex (Narozdíl od Setu je Deflex plánovaným designem luku).

Deflex-Reflex: v klidovém stavu tohoto typu luku se ramena nejprve sklánějí k lukostřelci, postupně pak zpět směrem k terči (u tradičních luků dnes nejčastější design pro přesnou terčovou střelbu, má dobrý poměr efektivita/přesnost).
Diffuse-Porous Wood: difůzně porózní dřevo; s relativně uniformní strukturou dřevních pórů v každém letokruhu na rozdíl od Ring-porous wood (typicky Javor, Habr,)
Draw: nátah luku; natažení tětivy do pozice výstřelu.
Draw Length: délka nátahu v palcích; plná délka nátahu se měří od končíku šípu k místu kde přední ruka spočívá na břichu Gripu luku.
Draw Weight: síla nátahu v librách, potřebná k natažení luku do plné délky nátahu.
Dry Fire: vystřelení z luku bez šípu. Může vést ke zničení luku či tětivy (protože energie není odvedena šípem).

Elastic limit: procento délky kusu dřeva o které může být nataženo či komprimováno, nežli dojde k permanentní deformaci. Pro většinu dřev je kolem 1% (samozřejmě záleží na orientaci dřevních vláken v daném kusu dřeva).
Endless String: nekonečná tětiva; vyrábí se namotáním vlákna mezi dva hřebíky v potřebné vzdálenosti od sebe, koncové smyčky jsou pak vytvořeny příčným omotáním, podobně jako Serving.

English Longbow (ELB): rovný luk, většinou délky lidské postavy nebo delší, s úzkým a tlustým průřezem ramen (viz. Thickness, Width), nejčastěji jako Selfbow z tisu, často se zakulaceným břichem na průřezu, Grip obvykle tvoří ohýbající se část luku, proto většinou není zúžen nebo ztluštěn. Často též se špičkami z rohoviny.

Face = Belly
English Longbow-tillered; ELB tillered: luk tilerovaný jako ELB; tedy luk s nezúženým, ohýbajícím se Gripem, jakéhokoliv tvaru na průřezu.
Fadeouts, Fades: místo kde tlustší neohýbající se část madla přechází do ohýbajícího se ramena luku.
Feet Per Second, FPS: rychlost šípu; zpravidla měřená těsně po opuštění luku (viz. Cast, hlavní parametr efektivity konkrétní soustavy luk-šíp).
Fishtailing: když šíp za letu kmitá ze strany na stranu, jako rybí ocas.
Fish-tail Splice: Splice tvaru "W" sloužící ke spojení dvou Billets.
Fistmele: tradiční měření Brace height od malíkové části zatnuté pěsti položené na břicho luku ke špičce nataženého palce.
Flatbow: plochý luk; luk jehož ramena jsou podstatně širší, než tlustší (viz Thickness, Width), čtyřhranná či čočkovitá na průřezu, většinou kratší než Longbow. Vhodný design zejména pro luky z White wood.
Fletching: opeření šípu; dvě, tři i vícero letek připevněných blízko končíku šípu a určených ke stabilizaci letu šípu.

Flight Arrow: šíp určený pro dálkovou lukostřelbu. Designovaný pro maximální dostřel, bývá menších rozměrů, kratší, lehčí, často Barelled, s nízkým malým opeřením.

Flight Shooting:  dálková lukostřelba
Flu-Flu: šíp s mohutnějším opeřením, velkým odporem vzduchu a krátkým dostřelem. Slouží k střelbě na krátkou vzdálenost, zejména vhodný ke střelbě do vzduchu apod., padající či přestřelené šípy již neublíží. Původně k lovu ptáků a zvířat žijících na stromech.
Follow the string: viz String follow
Foot: přední část šípu
Footed Shaft: dřík šípu vytvořený ze dvou částí. Přední část z tvrdého dřeva pro větší trvanlivost a lepší vyvážení šípu.

Footing: přední část dříku šípu vytvořená s tvrdšího dřeva. 
Force-Draw Curve: FD křivka; graf znázorňující závislost síly nátahu vůči délce nátahu od Brace height po plný nátah. Plocha pod křivkou pak reprezentuje energii uloženou v nataženém luku.

Fret: většinou používáno jako synonymum Chrysal, ale tradičně jsou frety rozsáhlejší a více hrozí selháním luku.
Gap: při míření znamená vzdálenost mezi špičkou šípu a středem terče, pozorovanou lukostřelcem při plném nátahu luku.
Gap Shooting: metoda míření na mezeru mezi špičkou šípu a středem terče, velikost této mezery je upravena dle zkušenosti lukostřelce na danou vzdálenost terče.
Grain: dřevní vlákna; resp. struktura a směr dřevních vláken v daném kusu dřeva. Často nesprávně zaměňováno s letokruhy (Ring lines). (Dřevní vlákna vedou podélně a v jednotlivých „slupkách" pak tvoří konkrétní letokruhy v závislosti na jarním a letním nárůstu dřeva na obvodu kmene).
Grip: nejužší pojem pro místo kde je luk držen přední rukou při nátahu (nemusí být nijak vizuálně odlišen od okolí).
Handle: madlo luku, širší pojem nežli Grip; často tlustší, užší, pevná, neohýbající se část mezi rameny luku.
Handshock: nepříjemný nadměrný náraz a vibrace luku v přední ruce při výstřelu.
Hardwoods: v anglické literatuře používáno jako synonymum pro dřevo listnatých stromů. Může být lehké i hutné, tvrdé i měkčí. Opak Softwood

Head: Přední konec dříku šípu.
Heartwood: jádrové dřevo; zpravidla tvrdší, tmavší vnitřní část dřevní hmoty, uložená pod úrovní Sapwood. (Ne všechny stromy jej vytváří).
Helical Fletching: když je opeření šípu uloženo částečně do spirály kolem dříku.

Hinge: nežádoucí nadměrný ohyb v některé porci ramene luku, oslabené přetížené místo hrozící prasknutím. 
Instinctive Shooting: instinktivní střelba; bez použití běžných metod míření, pouhým pohledem na terč a nacvičeným odhadem. 
Let Off: znatelné zvolnění v nárůstu síly od určité fáze nátahu, dříve než je dosaženo plného nátahu. Typicky způsobeno zvednutím tětivy z Recurve nebo Retroflexed tips v určité fázi nátahu (to v případě Contact recurve)
Limb length: délka ramena luku; u luku s ohýbajícím se Gripem měřena od konce ramena po střed Gripu, u luku s pevným Gripem měřena od konce ramena po první neohýbající se část Gripu.

Limbs: ramena luku; zpravidla ohýbající se části luku.
Limb tip: zevní konec ramena luku.
Longbow: luk s rovnými rameny, přibližně délky lidské postavy nebo delší, ne vždy užší a tlustší v průřezu, než kratší luky.
Loose: uvolnění nataženého šípu.
Mass: fyzická hmotnost luku, šípu, tětivy, nebo jejich jednotlivých částí
Nock: (sloveso „to nock an arrow") = založit šíp do pozice na tětivě
Nock-to-Nock: přesná délka luku od jednoho zářezu pro tětivu k druhému.
Nocking Height: vzdálenost Nocking pointu nad místem kolmice tětivy a místa kudy kolem luku prochází šíp.
Nocking Point: přesně označené místo na tětivě určené k založení šípu.

Non-contact Recurve: méně výrazné Recurve, kdy v klidovém stavu konce tětivy neleží na ohnutých koncích ramen luku.
Overbowed: používání silnějšího luku, než je na daný účel potřeba (většinou ztráta přesnosti).
Overlay: odolný materiál často z tvrdého dřeva či rohoviny, aplikovaný na zádovou stranu špiček luku k zabránění oděru tětivou.
Pinch, Finger Pinch: krátké luky s dlouhým nátahem mají v plném nátahu ostřejší úhel tětivy v místě založení šípu, tím dochází k svírání prstů, které tětivu drží. (zde je výhodou asijský palcový styl držení tětivy, velmi silné asijské luky ani jiným držením natáhnout nelze).
Pins, Pin Knots: drobné suky a uzly v dřevní struktuře.
Point Blank: při metodě míření pohledem přes špičku šípu, když v plném nátahu pozoruje lukostřelec špičku šípu přímo ve středu terče.

Point of Aim: metoda míření špičkou šípu na určitý bod pozadí, namísto přímo na terč, dle konkrétní vzdálenosti od něj. 
Porposing: když šíp za letu kmitá nahoru - dolů.
Power Stroke: dráha po které luk předává svou energii šípu, tedy od plného nátahu po Brace height.
Recurve: když je koncová část ramen luku plynule zakřivená směrem k terči.
Reflex: podstatná část nebo celá ramena luku jsou v klidovém stavu ohnuta, či zaúhlena směrem k terči.
Release: uvolnění tětivy vedoucí k výstřelu šípu.
Retroflexed tips: alternativa Recurve, ale konce ramen luku nejsou plynule zakřivené, ale ostřeji zaúhlené směrem k terči (efektivnější varianta, výraznější zrychlení šípu při opuštění tětivy).
Ring-Porous Wood: kruhově-porózní dřevo; nerovnoměrné rozmístění pórů v dřevní struktuře, výrazně porózní jarní část letokruhu, versus podstatně denznější letní část letokruhu (poměr obou částí pak určuje kvalitu daného kusu dřeva, typicky jasan, dub, akát, ovocné dřeviny, osage orange...)
Riser: lepená, nebo samostatně montovaná, nebo ze stejného kusu dřeva vyrobená střední nepracující část luku, jejíž součástí je Grip (u moderních luků je riser centrální částí luku, na kterou jsou montována ramena luku, stabilizátory, mířidla a všechny další věcičky).
Roving: toulání se  po lese a „střílení po pařezech" a všech náhodných, zpravidla smyšlených, neživých terčích (též „stump shooting", v našich podmínkách problematické a nebezpečné pro okolí!).

Sapwood: bělové dřevo; zpravidla měkčí, světlejší zevní část dřevní hmoty uložená mezi kůrou/lýkem/kambiem a Heartwood.
Selfbow: luk bez Backingu, vyrobený ze samostatného Stave, nebo ze dvou Billets.

Self Arrow: šíp vyrobený z jednoho kusu dřeva (viz. Footed shaft).
Serving: ochranná omotávka tětivy v oblasti Nocking pointu a případně i v oblasti koncových smyček.
Set: nežádoucí (ale často nevyhnutelný) permanentní ohyb ramen luku směrem k lukostřelci, jako důsledek přetížení materiálu břicha luku v kompresi nad úroveň Elastického limitu. Není totéž jako String follow!
Setback: přirozený, či vyrobený Reflex ve střední části luku (někdy psáno též "Backset").
Sinew: šlacha; silné elastické vlákno živočišného původu, nejčastěji z achilových či zádových šlach kopytnatců. Nejčastěji používány k Backingu dřevěných či Kompozitních luků, k připevňování opeření a hrotů na šíp a k výrobě tětiv.
Shake: podélná prasklina v dřevní struktuře luku či Stave způsobená fyzikálním traumatem či nesprávným sušením dřeva.
Sling: provaz připevněný k prstům nebo zápěstí přední ruky, sloužící k zabránění vypadnutí luku z ruky při výstřelu (někdy používáno pokud má luk příliš úzký či volný, nebo naopak příliš tlustý Grip).
Smooth Draw: luk s hladkým plynulým nátahem s minimálním, nebo žádným Stackingem.
Snap Shooting: metoda střelby s nátahem a uvolněním šípu v jednom rychlém pohybu, bez přesného míření. Vhodné pro Flightshooting k přidání nějakých extra FPS.
Softwoods: v anglické literatuře používáno jako synonymum pro dřevo jeličnatých stromů. Paradoxně mnohdy tvrdší a s větší densitou než Hardwood. (kvalitnější je pomalu rostoucí dřevo s hustými letokruhy)

Conifer wood: v anglické lieraruře často používáno jako synonymum pro Softwood, přestože některé jehličnaté dřeviny mohou být tvrdší než některé listnaté.
Spine: tuhost šípu; musí úzce odpovídat parametrům luku, tak aby šíp letěl tam kam míříme, zejména musí odpovídat síle nátahu, Brace height a šířce Gripu (měří se jako příčný průhyb dříku na podpěrkách o vzdálenosti 26palců, pod závažím 2 liber).
Splice: spoj dvou Billets za účelem vytvoření Stave plné délky.
Stack: nežádoucí strmý nárůst síly v posledních fázích nátahu. Způsoben zejména velkým rozdílem periferních úhlů tětivy a lučiště na začátku a na konci nátahu. Znatelný zejména u krátkých luků (znamená překročený limit pákového efektu ramen luku).
Stacked: když je tloušťka ramen luku v průřezu téměř stejná či větší, než šířka (viz Thickness, Width).
Static Recurve: zahnuté konce se v nátahu neohýbají. Jde o efektivnější ale výrobně náročnější variantu oproti Working recurve.

Stave: nahrubo opracovaný kus dřeva, větve, desky, rozštíplé části kmene apod., z které má býti vyroben luk.
Straight-Stave Bow: rovný luk; vyrobený z rovného Stave bez přirozeného, nebo indukovaného Reflex/ Deflex/Recurve. Jakmile je rovný luk tilerován a následně používán, může projevit náznaky Setu (podle kvality materiálu, správně zvoleného designu a pracovního postupu aj.).
String Follow: ať v důsledku Setu, nebo Deflexu, konce luku částečně zůstávají ohnuty na stranu tětivy resp. „následují tětivu" i po jejím sejmutí (mírný String follow je přínosem pro přesnost střelby, ale snižuje efektivitu a výkon).
String Nocks: žlábky, rýhy, či zářezy pro tětivu na obou koncích luku. Někdy zesíleny použitím Overlay nebo celých rohovinových špiček, pro omezení oděru tětivou.
String Silencer: zvířecí srst, tkanina nebo jiný materiál přivázaný či zapletený do tětivy několik palců od obou konců, za účelem ztlumení vibrací tětivy při výstřelu.

Take-Down Bow: „skládací luk"; luk zpravidla demontovatelný v místě madla.
Tension: tahová síla vznikající při nátahu na zádové straně luku.

Tension Break: selhání materiálu luku v tahu, když praskne nejprve zádová strana, se zachováním břichové strany neporušené.

Thickness: tloušťka; popisuje boční profil luku.
Tiller: (sloveso "to tiller a bow") proces odstraňování dřeva ze Stave tak aby se luk ohýbal do žádaného tvaru a přitom dosáhl žádané délky a síly nátahu.
Tiller: konkrétní tvar bočního profilu luku v nátahu.
Timberhitch: lukařský uzel (nebo též dřevařšký, tesařský uzel). Snadno nastavitelný typ uzlu sloužící k upevnění dolního konce tětivy. Tradičně na vlámské tětivě na anglickém luku.

Torque: nežádoucí točení lukem přední rukou při nátahu a uvolnění, způsobující nepřesnost letu šípů doprava a doleva výstřel od výstřelu.

Underbowed: používání slabšího luku, než je na daný účel potřeba.
Whip Ended (whipped): luk ohýbající se více v periferní části ramen (má zpavidla větší String follow, ale menší Handshock).
White Wood: druhořadé dřevo; dřevo stromů, které tvoří převážně bělové dřevo a minimum, nebo žádné jádrové dřevo, jako např. jasan, javor, hickory, habr. (v lukařském žargonu jde o tradiční termín odlišující dřeva druhé volby, od nejžádanějších lukařských dřev jako Tis, Osage Orange, Lemonwood; označení odstínu je ale zavádějící, přesnější je v tomto smyslu pojem „Second string bow wood")

Width: šířka ; popisuje předozadní profil luku.
Working Recurve: „pracující recurve"; zahnuté konce se v nátahu částečně narovnávají. Méně efektivní, ale jednodušší na výrobu nežli Static recurve.